Tembung Entar

Tembung Éntar  yaiku tembung kang tegesé ora kaya makna saluguné ( kata kiasan ).Utawa tembung kang ora kena ditegesi sawantahe baé sinebut...


Tembung Éntar yaiku tembung kang tegesé ora kaya makna saluguné (kata kiasan).Utawa tembung kang ora kena ditegesi sawantahe baé sinebut uga ing basa Indonesia tembung silihan . 
Tuladhané:
A
01. abang kupingé = nêsu bangêt 
02. (ng)abangké kuping = gawé nêsu
03. abang abang lambé = ora têmênan, mung lêlamisan
04. abang rainê = nandhang isin (wirang) 
05. adol ayu = ngêndêlake ayuné
06. adol bagús = ngêndêlaké bagusé
07. adol gawé = ngatonake pênggawéyané
08. adol kringêt = nyambut gawé
09. adol kwanèn = ngêndêlake kwanèné
10. adol krungon = golèk golèk warta/kabar
11. adol séndhé = adol barang mênyang gadhèn
12. adol umbag/umuk = akèh omongé, ning ora ana nyatané
13. adus getíh = tatuné nêmên bangêt
14. adus kringêt = nyambut gawé, abot bangêt
15. adus luh = nêmên anggoné nangís
16. akèh sandhungané = akèh alangané
17. ålå jênêngé = kurang dipêrcåyå
18. ålå kandhutané = ålå wataké
19. ålå tembungé = têmbungé kasar/saru
20. alus tembungé = kêpénak dirungokaké
21. åmbå jangkahé = bisa ikhtiyar mrana-mrana
22. apus kråmå = dibujuki/diapusi cara alus
23. asor budiné = bêbudèné ålå
24. asor yudané = kalah
25. ati dhóndhóng = atiné ålå
26. atiné ånå wuluné = atine ålå/dêngki
01. (m)balang liríng = nglirik mripat
02. bau suku = abdi/batur
03. bau têngên = wong kang dipercåyå
04. bêning atine = sumèh
05. (m)buang sangkal = ngilangi/mbuang apês
06. (m)bukak wadi = ngandhakaké wêwadiné
07. (m)buang tilas = nutupi tumindaké sing ålå
01. cagak lèk = camilan supaya bêtah mêlèk
02. cagak urip = kanggo nyukupi kêbutuhan uripé
03. cancut taliwåndå = tandang gawé
04. cangkêm gatêl = sênêng ngrasani/nggunêm
05. cêdhak umuré = gêlis mati
06. cêpak jodhone = gêlis olèh jodho
07. cêpak rêjêkiné = gampang olèh rêjêki
08. cilik atiné = kuwatir/wêdi
09. cupêt atiné = gampang nêsu
10. cupêt budiné = ora bisa nggayúh kautaman
11. cupêt jangkahé = ora biså golèk sarånå
12. cupêt nalaré = ora biså mikirake wêrna-wêrnå
13. cupêt pangandêlé = ora percåyå
01. dadi gawé = ngrépotaké
02. dåwå-dåwå ujå = perkårå kang ora uwís uwís 
03. dåwå tangane = sênêng nyólóng jupúk
04. (n)dhêdhêr kautaman = nandur kêbêcikan
05. dhuwúr atiné = gumêdhé
06. dhuwúr pangkaté = dadi wóng pangkat/panguwasané
01. êmpuk rêmbugé = gunêmé énak dirungokaké
02. êntèk atiné = kêwêdèn/kuwatir bangêt
03. ènthèng sanggané = ora rêkåså
04. ènthèng tangané = sênêng tandang gawé
G
01. (ng)gadho ati = gawé susah ati
02. gantung kêpuh = sandhangané ora tau ganti 
03. (ng)gantung untu = sêlak kêpingin mangan
04. gêdhé atinée = tatag; ora kuwatir
05. gêdhé êndasé = sómbóng (kêmlungkung)
06. gêdhé ómónge = umúk ora ånå nyatané
07. gêdhée tékadé = ora gampang pasrah
08. (ng)gêdhèkaké pulúk = ora ånå prihatiné
09. (ng)gêgêm tangan = kêsèd nyambut gawé
10. gilig rêmbugé = rêmbugane pasti/mêsti
11. gilig tekadé = tékadé ora bakal mundúr
12. (ng)gilud kawrúh = golèk ilmu kanthi mêmpêng
13. golèk slamêt = ati-ati supaya, ora cilåkå
14. golèk uríp = nyambut gawé nggo nyukupi butuhé
01. idu gêni = omongan tansah kêlakon
02. ilat mati = ora bisa ngrasakaké
03. ilang klilipé = ilang mungsuhé
J
01. jåkålårå = rikålå nóm-é rêkåså
02. jêmbar dhadhané = sugíh pangapurå; sabar bangêt
03. jêmbar kawruhé = akèh ngilmuné
04. jêmbar kuburé = mlêbu swarga
05. jêmbar polatané = sumringah
06. jêmbar sêgarané = sugih pangapura; sabar
07. jêro kawruhé = akèh ngilmuné; pintêr

01. kådålu warså = kasèp; wis kliwat
02. kandel kulité = digdåyå; sêkti
03. kandel kupingé = ora nggugu pitutúr
04. kaku atiné = tansah ora sarujuk/sulåyå
05. kasar têmbungé = têmbung saru
06. katon dhadhané = wani adu arêp
07. kêgugah atiné = sadar/élíng
08 kêlèpètan ålå = katut ålå
09. kêmbang lambé = tansah digunêm kêbêcikané
10. kakèhan tangan = kakèhan sing nyandhak
11. kêmbang uríp = lêlakone wong urip wêrna-wêrna
12. kêna tinênga-tênga = kêna disambati
13. kêncêng karêpé = kêkarêpane kudu kêturutan
14. kêncêng tékadé = tékadé ora bakal mundúr
15. kulak wartå = golèk kabar/wartå
16. kuwat drajat = cocok dadi pêmimpin/panguwåså
17. kuwat isín = mblêbês ora isinan
18. kuwat mangan = mangané akèh
L
01. lambé tipís = criwis/akèh omongé
02. landhêp dhêngkul = kêthul bangêt
03. landhêp pikirané = pintêr bangêt; gampang ngêrti
04. lårå ati = sêrík atiné
05. lårå ayu = lårå cacar
06. lårå owah = édan; gêndhêng
07. larang pangan = pacêklík
08. lóbók atiné = sabar
09. luhúr budiné = kêlakuane bêcík/apík
10. luhúr drajaté = dadi wong pangkat/panguwåså
11. lurús lakune = jujúr
12. lumah tangan = ora gêlêm cawé-cawé
13. lunyu ilaté = gunêmé méncla-ménclé
01. manís èsêmé = èsêm ngrêsêpakaké ati
02. manís rêmbugé = guneme nyênêngaké ati
03. mårå tangan = sênêng gawé lårå/milårå
04. måså bodhoå = pasrah
05. måtå dhuwitan = srakah marang dhuwít
06. måtå loro = mangro tingal 
07. matèni pangané = gawé ilang panguripané
08. matêng kawruhé = mumpuni; kawruhé wis tutúg
09. matêng rêmbugé = gunêmé wís disarujuki
10. mati sandhang pangané = ilang dalané golèk panguripané
11. mati rågå = prihatin; tåpå, tirakat
12. mêdhót dalan = ora ditêrusaké
13. métani luputé = nggolèki salahé
14. mêrês kringêt = nyambut gawé mêmpêng
15. mêrês pikír = têmênan anggone mikiraké
16. mogèl ilaté = mangan sing sarwa énak
17. mógól sinauné = ora tutúg sêkolahé
18. murang tåtå = kurang ajar, ora duwé dugå
01. nandhang sungkåwå = lagi susah
02. nandur kêbêcikan = gawé kêbêcikan
03. ngadu wulêding kulít = adu kêkuwatan
04. ngangsu kawrúh = golèk ngèlmu/mêguru/sekolah
05. ngatonaké siyungé = nuduhake kêkuwatané/ kuwanèné
06. ngatonake dhadhané = umúk, sumbar
07. ngêkêp dhêngkul = nganggur ora nyambut gawé
08. ngêndhalèni håwå napsu = nyêgah kêkarêpan ålå
09. ngêpuh kringêt = nyambut gawé mêmpêng
09. ngêmut driji = ora oleh åpå-åpå
10. nyolok måtå = kêtårå banget
01. olèh ati = disênêngi 
02. olèh gawé = kalêksanan 
03. olèh wirang = kisinan
04. olèh lårå = kalaran 
05. ora duwé ati = kuwatir bangêt, wêedi
06. ora mêlèk = ora ngêrti 
07. ora ngundhuh = ora oleh åpå-åpå
P
01. padhang dalan = mlêbu swargå
02. padhang håwå = lair ing donyå
03. padhang langité = sênêng
04. padhang pikiré = lêga sênêng
05. padhang ulaté = sumèh
06. pait gêtiré uríp = warnå-warnå lêlakoné wong uríp
07. paít lêlakoné = uríp rêkåså
08. panas atiné = nêsu bangêt
09. pêcah pamóré = wís ngancík diwåså
10. pêcah pikír = wiwít biså golèk srånå
11. pêdhês rêmbugé = gunêmé gawé sêrík
12. pêrih atiné = susah bangêt
13. pêtêng atiné/pikiré = susah
14. pinggêt atiné = sêrik
15. pulíh gêtihe = pak-puk, ora kalah ora mênang
16. puput yuswå = mati, sédå
01. rai gêdhèg = ora duwé isín
02. (ng)rênggå pråjå = njågå negårå
03. (ng)renggå salirå = dandan/macak
04. runtúh atiné = tuwúh wêlasé
05. rupak atiné = cugêtan/ora gampang ngapurå
06. rupak jagadé = judhêg; ora bisa mrånå-mrånå
01. sabuk gêlang = sawahé akèh bangêt
02. sêpi kawruh = bodho/ora duwé ilmu
03. sêpi pamríh = ora duwe pamríh
04. sêrêt rêjêkiné = ora gampang golèk rêjêki
05. sêsak dhadhané = mangkêl/anyêl
06. sumpêg atiné = susah/sêdih
01. tadhah kålåmångså = dipangan
02. tadhah udan = lirangan gêdhang síng dhuwúr dhéwé
03. tatu atiné = sêrík bangêt
04. tanpa tilas = êntèk blas
05. tipís lambéné = criwis, sênêng nggunêm wóng liyå
06. thukúl pikiré = nduwé akal
07. thukúl turuné = nduwé anak
01. udan tangis = akèh síng pådhå nangisi
02. ulat pêtêng = katon nêsu
03. ulat manís = sumèh
04. utang lårå = tau nggawé laran wóng liyå 
05. utang nyåwå = tau nggawe patine wóng liyå
06. utang pati = tau nggawe patiné wóng liyå
07. utang wirang = tau nggawe wirangé wóng liyå
01. walang ati = sumêlang/kuwatír
02. wani mati = nékad/kêndêl bangêt
03. wani silit wêdi rai = ora wani têrang-têrangan
04. wêtêng kadit = drêmba/ora tampikan
05. wêtêeng karèt = panganané akèh
06. wêdi gêtíh = jiríh/ora wani
07. wêdi kangèlan = lumuh/kêsèdCOMMENTS

Nama

1 januari,1,10 november,2,10 november 1945,3,10 Pahlawan,1,about fungi,1,Air,3,Akar kudrat,1,Akar Pangkat 3,1,Akhlak,26,Akhlak Islam,1,Akibat Belajar Agama tanpa Guru,1,Akuntansi,2,alat optik,3,alat seo,1,alat webmaster,1,Alhazen,1,anak bandel,1,anak tidak fokus,1,anak-anak jokowi,1,Android,1,anemia,1,anies baswedan,2,anyaman,1,aqidah,20,Artikel Kependidikan,21,artpend,1,artpend seo studio,2,Arus Listrik,2,Atmosfer,1,aturan tangan kanan,1,Auckland,1,Bahasa Indonesia,20,Bahasa Jawa,10,bahaya,1,Bangga sebagai bangsa Indonesi,3,Bangga Sebagai Bangsa Indonesia,1,Bangsaku Bangsa yang Berbudaya,1,Bangun Datar,3,Banjir,1,Bank Soal,26,Bank Soal IPA,15,bank soal matematika,1,Bantuan Siswa Miskin,1,barang ekspor,1,basket,1,baterai bekas,1,batu akik,1,Batu Mulia Indonesia,1,bbm naik,1,BBM Naik Tahun 2014,1,beasiwa,1,Beberapa Hewan Unik Yang Dianggap Palsu,1,belajar islam,20,Benda-benda di Sekitar Kita,1,bentuk-bentuk kerukunan,1,berbagai macam tanah,1,Berita,22,berita nasional,3,Berita Temanggung,1,Bilangan Bulat,5,bilangan kubik,1,bin,1,biolog,1,biologi,35,Biologi dan Ekologi,13,biology,4,blog komentar,1,blokir iklan facebook,1,budaya,1,Budaya Indonesia,1,budha,1,Buku,5,buku guru,3,buku guru dan siswa,1,buku kurikulum 2013,4,buku kurikulum 2013 SMK,7,buku kurikulum SD 2013,4,buku siswa,2,buku smk,1,buku tematik,4,bung tomo,1,bunga daun bawang,1,Bunga Perca,1,Buya Hamka,1,cacat mata,1,Cahaya,3,Candi,1,Candi Hindu,1,candi peninggalan hindu,1,cara download youtube,1,cara ekspor,1,Cara hidup manusia hewan dan tumbuhan,7,Cara kerja sistem limfatik,1,cara membuat poster,1,Cara menjaga kerukunan,3,catatan,26,cerita rakyat,1,cermin,1,charger mobil,1,ciri-ciri penyakit ebola,2,convert pdf to web,1,Converts Sunlight into Thermal Energy Experiments,1,cpns 2014,2,cublak cublak suweng,1,Daftar hari penting indonesia,1,Daftar Hari raya Indonesia,1,Daftar peringatan indonesia,1,Daftar Peserta Kelulusan PLPG,1,dampak kenaikan BBM,1,dampak perdagangan internasional,1,dapodik,3,dapodikdas,2,Dapodikmen,2,darah,1,daring,2,dasar elktronika,1,dasar komputer,1,dasar logika,1,data pokok pendidikang,1,daun zaitun,1,daur karbon,1,Demokrasi,1,Desimal,2,dns spoofing,2,download aplikasi dapodik,1,download youtube downloader,1,Draft RUU Pilkada,1,dropping air bersih,1,ebola di indonesia,1,education,1,Ekologi,1,ekspor,1,ekspor impor,2,ekspor impor indonesia,2,elektromagnet,1,elektronika,4,elektronika dasar,1,elektrostatik,1,elementary school,1,endocrine gland,1,endocrine system,1,energi,1,energi alternatif,1,energi dan perubahannya,1,english lecture,10,ensiklopedia fisika,1,etika,1,etika sederhana,1,Experiments,2,eydm ejaan bahasa indonesia,1,facebook,1,Fancy Blue,1,farkhan,1,fiqh,20,fisika,24,fisika smp,4,Fitu,1,Flowering Plant Reproduction,1,fls2n,1,for kids,1,foto kemdikbud 2015,1,froce in physics,1,Fungi,1,fungsi BUMN,1,Fungsi Sel,1,gallery,1,Gas In Bottle,1,gaya gravitasi,1,Gaya magnet,2,gaya pacaran sehat,1,gejala ebola,2,gejala penyakit ebola,2,gelombang,1,gelombang dan osilasi,1,geografi,3,geografis,1,geologi,3,gerbang logika,1,google adsense,3,google berhasil di reta as,1,google dibajak dns spoofing,1,google diretas pakistan,1,google pay,1,gundul gundul pacul,1,gunung pelangi,1,guru,1,Hambatan,1,hari besar agama,1,hari pahlawan,1,hari pahlawan nasional,2,Haytham,1,headline,13,hewan reptil,1,Hidup rukun,6,hindu,1,hukum newton,1,Ibnu Hajar Al Asqolani,1,Ilmu Pengetahuan Alam,58,Ilmu Pengetahuan Sosial,23,Ilmuwan,1,Ilmuwan Muslim,1,imen,1,inaicta,1,Indonesiaku Bangsa yang Berbudaya,3,Indonesiaku bangsa yang cinta damai.,2,Indonesiaku bangsa yang kaya,7,induksi magnet,1,info cpns 2014,1,Info Islam,4,info lomba,7,Info Pendidikan,37,Info Pendidikan.,5,Info Sehat,2,info teknologi,24,info teknologiyoutube video downloader,1,informasi,4,informasi cpns 2014,1,informasi kelulusan plpg 2014,1,informasi lomba lkiip 2015,1,informasi penerimaan CPNS 2014,1,Informasi PLN,1,Informasi SNMPTN 2015,3,Inobel,1,inobel 2015,1,inovasi pembelajaran,1,internet,2,invertebrata,1,ipa,16,islam,23,islam kristen,14,islamologi,14,Istilah,1,its,1,jadwal pelajaran,1,jamaah islam liberal,1,Jamur,1,jamuran,1,Jarak waktu dan kecepatan,1,jaring makanan,1,jateng 2014,1,Jelajah Dunia,2,Jenis Batuan,2,jenis poster,1,Jenis Tumbuhan Tidak Berbunga,2,Jenis Ulat,1,jenis-jenis tanah,1,jil,1,Jokowi,2,jokowi mengumumkan kabinet,1,Juara,1,Kabinet jokowi,3,kabinet kerja,1,kaca mata,1,kajian islam,22,Kajian tafsir,10,Kaleidoskop,1,kalender pendidikan,1,kalimat poster,1,Kalor dan Suhu,1,kamera,2,kanker,1,Karbon,1,kartu indonesia pintar,2,Karya Tulis Ilmiah,1,Kasus Kekerasan Anak,1,Keamanan Internet,1,Keamanan Jaringan,1,keanekaragaman budaya bangsaku,1,keindahan bunga,1,Kekerasan SD,1,Kelas 1 SD,1,kelas V,7,kelas4sd,2,kelas5sd,10,kelas6sd,2,kelenjar,1,kelenjar endokrin,1,Keluarga jokowi,1,kemdikbud,3,KemenPAN RB Gandeng BIN Jewer PNS Nakal,1,kemenpan-rb,1,kemintraan youtube,1,kenaikan BBM,1,Keputusan Bersama,1,Kerajaan Fungi,1,kerajaan hindu indonesia,1,kerajinan,1,kerja jokowi,1,kerjasama bilateral,1,kerjasama multilateral,1,Kerukunan Dlm bermasayarakat,8,kesehatan,7,Keunikan hewan,1,Kewarganegaraan,1,Khasiat Pohon zaitun,1,khohir mulyadi,1,kihajar,1,Kimia,2,kimia sma,3,kimia smk,1,kip,1,kisi-kisi LKS Jabar 2015,1,kisi-kisi LKS Jatim 2015,1,kisi-kisi cpns 2014,1,kisi-kisi lks 2015,1,kisi-kisi LKS DIY 2015,1,kisi-kisi LKS jateng 2015,1,kisi-kisi LKS Nasional 2015,1,kisi-kisi ujian nasional 2015,1,koleksi,1,komentar facebook,1,Kompetensi Dasar,1,Komponen Ekosistem,1,komputer,1,kontroversi buku penjaskes,1,kontroversi menteri kelautan,2,kontroversi undang-undang,1,Korban banjarnegara,1,KPAI,1,kristologi,15,kritik kepada mendikbud,2,KTI,1,kuis kihajar,1,kuliah Dalam jaringan,1,kuliah daring,1,Kumpulan Meme Banjir Jakarta 2015 Lucu,1,Kunci Jawaban,1,kurikulum 2006,2,kurikulum 2013,22,kyiai,1,Lapisan bumi,2,larangan merokok,1,larangan selamat natal,1,Layang-layang,1,lecture,1,lensa,1,Lingkungan,8,linperanas 2015,1,listrik,4,listrik statis,2,lkiip 2015,1,lkiip guru smk 2014,1,lkiip nasional,1,lomba,1,lomba 2015,2,lomba blog,2,lomba bptikp,1,lomba feature 2015,1,lomba foto 2015,1,lomba foto kemdikbud 2015,1,lomba guru,2,lomba guru nasional,1,Lomba Inovasi Pembelajaran,1,lomba kreatifitas guru,1,lomba lkiip 2015,1,lomba menulis,1,lomba mpi,1,lomba penulisan artikel 2015,1,Lomba Siswa,6,lombarancang busana batik tomini,1,Lowongan Kerja,1,LPIR 2015,1,lpmp,1,Luas,1,Macam-macam peristiwa dalam kehidupan,6,macam-macam tanah,1,madrasah,1,Magnet,2,mahasiswa,1,mancanegara,1,Manfaat hidup rukun,4,Manfaat pemanasan,1,Manusia dan lingkungan,16,Manusia dan peristiwa alam,4,Mapel SMK,1,masyarakat menolak ruu pilkada,1,Mataram,1,Matematika,30,Materi,23,Materi dan Energi,1,Materi Kelas 1 SD,5,Materi Kelas 2 SD,2,Materi Kelas 3 SD,6,Materi Kelas 4 SD,7,Materi Kelas 5 SD,23,Materi Kelas 6 SD,14,Materi Pelajaran,91,materi Shopping,1,materi UN SD,1,medan magnet,1,media,1,Memahami Listrik dan Kemagnetan,1,membuat modul,1,mempercantik website,1,menangani ebola,1,mendaftar cpns online 2014,1,mendidik sisiwa,1,mendikbud,5,mengajar,1,mengenal bakteri,2,mengenal biologi dan ekologi,1,mengenal dapodik,1,Mengenal Fungi,1,mengenal gaya,3,mengenal Google Adsense,1,mengenal hari pahlawan 10 november,1,mengenal hewan,1,mengenal keluarga jokowi,1,mengenal listrik dan kemagnetan,1,mengenal mikroorganisme,1,Mengenal Sel dan Struktur Sel,1,Mengenal Sirkuit Listrik,1,mengenang jasa pahlawan,1,mengenang pahlawan,1,mengoptimalkan website,1,meningkatkan traffik website,1,merokok,2,minyak nabati,1,Minyak zaitun,1,mipa unnes,1,mirror aplikasi,1,Model kuliah daring,1,model pembelajaran PDITT,1,modul,1,moratorium CPNS,1,motivasi,11,MPI,2,Muatan listrik,1,mursida,1,museum,1,museum ranggawarsita,1,musium di semarang,1,Musyawarah,1,NKRI,2,Norma,1,november 1945,1,o2sn 2015,1,obat penyakit ebola,1,omba multimedia,1,opini,2,organ peredaran darah,3,Organ tubuh manusia dan hewan,7,osilasi,1,OSN,1,osn 2015,1,osn sd 2015,3,OSN SD Jateng 2015,1,osn SMP,1,otospinner article Rewriter,2,Ozon,1,Pahlawan Nasional,6,pai,22,pakaianadat,1,pancasila,1,panduan youtube,1,Parenting,4,paru-paru,1,Paud,1,pdip menolak uu pilkada,1,pditt,1,Pecahan,8,Pecahan campuran,1,pejuang,1,pelajaran agama islam,2,Pelestarian Lingkungan,1,Pemanasan Global,1,pemantulan,1,Pembagian,2,pembayaran adense,1,pembiasan,1,pemilu tidak langsung,1,pencegahan penyakit ebola,1,Pencemaran,1,Pendaftaran CPNS,1,pendaftaran cpns 2014,1,pendaftaran snmptn 2015,3,Pendidikan,4,pendidikan agama islam,24,Pendidikan karakter,11,pendidikan tauhid,1,peneliti,1,pengaruh modernisasi,1,penggolongan makhluk hidup,1,penggolongn hewan,1,penghargaan,1,pengobatan ebola,1,pengumuman,9,Pengumuman Kabinet Jokowi,1,Pengurangan,2,peninggalan sejarah,3,Penjaskes,1,Penjumlahan,2,Pentingnya Kesehatan Diri dan Lingkungan,2,Pentingnya kesehatan diri dan linkungan,9,penyakit,4,penyakit ebola,3,penyakit ganas ebola,1,penyakit pernapasan,1,Penyebab Anak tidak Beretika,1,perakitan komputer,1,peranan BUMN,1,perang kemerdekaan,1,perang melawan sekutu,1,perang surabaya,2,Percobaan Energi Panas dari Pembusukan,1,Percobaan Gas dalam Botol,1,Percobaan Memanfaatkan Tenaga Uap,1,Percobaan Mengubah Sinar Matahari menjadi Energi Panas,1,percobaan sains,4,Perdagangan Internasional,1,Peristiwa-peristiwa Penting,3,perkalian,2,permendikbud,2,permendikbud 50 tahun 2015,1,Pernapasan,2,Pernik,1,Persamaan Linear,1,Persen,1,Pertanyaan SNMPTN 2015,1,Perubahan lingkungan,1,Perubahan wujud benda,4,petunjuk install dapodik,1,petunjuk teknis,1,Phsycs,3,physics,1,physics science,1,PJOK,3,Plagiarisme,1,pns,1,Pola hidup sehat,5,pola kehidupan di masyarakat,1,portofolio,1,portofolio snmptn 2015,1,pos ujian nasional 2015,1,POster,1,poster yang baik,1,ppg,1,PPKn,9,praktikum,1,presentasi,1,Presentasi menggunakan Pen Tool,1,Presiden Jokowi,1,presiden jokowi dan keluarga,1,profil anak jokowi,1,profil candi dieng,1,program baru Kemdikbud,2,Promes,1,Provinsi Aceh,1,Provinsi di Indonesia,1,Putra jokowi,1,radio aktif,1,Raja Salman,1,ranggawarsita,1,rangka tubuh manusia,2,rangkaian pararel,1,rangkaian seri,1,rangkuman,1,Rapel Tunjangan Profesi Temanggung,1,Rekruitmen cpns,1,Rekruitmen PLN,1,Reproduksi dan Hereditas,1,Reproduksi Tumbuhan Berbunga,1,reptil di indonesia,1,resep masakan,1,Resultan Force,1,ringkasan materi,1,rokok,1,rontgen,1,rotan,1,rotasi bulan,1,rotasi bumi,1,rotasi matahari,1,RPP,3,rumah adat,1,rumah sakit,1,rumahadat,1,rumus lengkap kimia,1,RUU kontroversial,1,RUU perawat,1,RUU Pilkada,2,S2,1,sahabat keluarga,2,Sains,4,Samsung Galaxy J1,1,Sastra,1,SBK,2,sd negeri 2 badran temanggung,1,SD Trisula Wedari,1,sehat itu penting,5,sejarah,8,sejarah candi indonesia,1,sekutu menjajah indonesia,1,seleksi polines,1,Semester 1,7,Seni Budaya,1,Seni Budaya dan Ketrampilan,10,Seni Karawitan,1,seni tradisional jawa,1,senyawa karbon,1,seo,2,seo tools,3,Sertifikasi Guru,1,Sifat Air,1,sifat cahaya,2,Silabus,2,Silabus kurikulum 2013,1,sinar x,1,singkong,1,Sinonim,1,sirkuit listrik,1,sisi positif,1,Sistem endokrin,1,sistem hormon,1,Siswa Miskin SD Sekolah,1,Siswa SD harus sekolah,1,siswa siap kerja,1,Slide Pembelajaran,1,smk,5,smk bisa,1,smp,2,SNMPTN 2015,3,Soal Bahasa Indonesia,3,Soal Bahasa Jawa,3,Soal IPA,11,Soal IPA Kelas III,1,Soal IPS,2,Soal Matematika,1,Soal PPKn,2,soal ujian nasional 2015,2,Software,1,spesifikasi HP,1,Struktur bumi,2,struktur sel bakteri,2,surat,1,surat terbuka kepada mendikbud,1,Susunan Kabinet,1,Susunan Kabinet Jokowi,1,susunan kabinet kerja,1,susunan menteri kerja,1,syarat pendirian paud,1,Tafsir,10,tafsir ibnu katsir,20,Tafsir Ibnu Katsir Surat Al-Baqarah 111-114,1,tahun baru,1,tahun baru masehi,1,tampilan website,1,tanah longsor banjarnegara,1,tank,1,tariantradisionl,1,Tata Surya,1,Tatang Koswara,2,tauhid islam,1,teknik ip spoofing,1,tema 1,8,tema 3,1,tema shopping,1,Tematik,14,tematik kurikulum 2013,1,tembang dolanan,2,Tentang,2,Thalasemia,1,thermal energy,1,tips,2,tips dam trik,3,Tips Memblokir SMS Penipuan,1,Tips merawat gadget,1,TKJ,1,Tokoh Indonesia,1,Tubuh Manusia,4,Tumbuhan,3,Tumbuhan berbunga,2,tumbuhan berkayu,1,Tumbuhan dikotil,1,tumbuhan monokotil,1,Tunjangan Profesi,2,tutorial,2,tutorial Adsense,1,tv streaming,1,tvone,1,Ujian nasional 2015,3,ujian nasional SD 2015,1,ujian nasonal 2015,1,UKG 2015,1,un,1,UN SD 2015,1,undang-undang,1,Undang-undang ITE,1,unesco,1,unnes 2015,1,ust. Bachtiar Nasir,1,vas bunga,1,Video,8,video downloader,1,Video Informasi SNMPTN 2015,1,video kekerasan anak SD,1,virus ebolam gejala penyakit,1,Voltase,1,wabah ebola,1,wanita,1,Wanita adalah Target Yahudi untuk Dihancurkan,1,warsito,1,waspada ebola,1,webmaster tools,1,website analysis,1,western union,1,Wujud Benda dan Cirinya,8,Wujud Benda dan Sifatnya,2,yahudi,1,youtube,1,youtube downloader,1,youtube to video,1,Zakir Naik,1,
ltr
item
Selamat datang di Kelas Bu Asih: Tembung Entar
Tembung Entar
Selamat datang di Kelas Bu Asih
https://artikel-kependidikan.blogspot.com/2011/05/tembung-entar.html
https://artikel-kependidikan.blogspot.com/
https://artikel-kependidikan.blogspot.com/
https://artikel-kependidikan.blogspot.com/2011/05/tembung-entar.html
true
2784979944216087061
UTF-8
Load Semua posting Tidak ditemukan tulisan LIHAT SEMUA Lanjutkan Membaca Balas Batalkan Hapus Oleh Beranda Halaman Posting Lihat Semua DIREKOMENDASIKAN UNTUKMU KATEGORI ARSIP CARI SEMUA POSTING Tidak ditemukan tulisan apa pun sesuai permintaan Anda Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ menit yang lalu 1 jam yang lalu $$1$$ jam yang lalu Kemarin $$1$$ hari yang lalu $$1$$ minggu yang lalu lebih dari 5 minggu yang lalu Pengikut Mengikuti KONTEN INI ADALAH PREMIUM Silakan berbagi untuk membuka kunci Salin Semua Kode Pilih Semua Kode Semua kode telah disalin ke clipboard Anda Tidak dapat menyalin kode / teks, tekan [CTRL] + [C] (atau CMD + C with Mac) untuk menyalin