Latihan UKK Bahasa Jawa Kelas V SD

Pedhagang Kaki Lima             Saben dina ing ngarep sekolahanku akeh wong dodolan, ana bakul es, bakul bakso, bakul roti lan panganan liy...

Pedhagang Kaki Lima

            Saben dina ing ngarep sekolahanku akeh wong dodolan, ana bakul es, bakul bakso, bakul roti lan panganan liyane. Anggone dodolan iku ana sing migunakake grobag surung, di gendhong la nana uga sing dipikul. Para tukang es, tukang roti iku lumprahe manggon ana ing pinggir dalan, emperan took, utawa trotoar. Bakul sing mangkene iku banjur sinebut “Pedhagang Kaki Lima”. Dadi pedhagang kaki lima yaiku pedhagang sing dodolan ana ing pinggir dalan, kang mangrok apa  dene ideran sarana digendhong, dipikul, utawa migunakaken grobag surung.
            Ing kutha-kutha gedhe apa dene kutha cilik wektu iki katon ngrembaka kanthi cepet anane pedhagang kaki lima. Maneka warna wektu dhasare. Ana sing esuk, umpamane bubur, jenang sumsum. Sing awan umpamane es campur, lotis, rujak. Dene sing dhasar sore umpamane bakso, mie ayam, bakmi, roti bakar lan liya-liyane.
            Amarga seko akehe pedhagang pedhagang kaki lima, saiki malah oleh kawigatenan pemerintah, yaiku kaparingan papan kang gumathok, supaya ora gawe alane sesawangan. Kabeh mau pratandane menawa pemerintah nggatekake marang kawula cilik.
            Nyatane wis ana tuladha, salah sawijine pedhagang kaki lima ngundhuh wohing lara lapa, dhewekw asmane Pak Dharma. Nanging luwih kondhang kanthi sebutan Pak Propesor, sebab priyayine rodo buthak, mulane diparapi mangkono.
            Pak Dharma kang kagolong kawula cilik kang panguripane kepenak saka anggone dodolan bisa nyukupi kabutuhane kaluarga. Omahe sanajan cilik naming resik lan tumata, cukup kanggo catur warga, yaiku Pak Dharma sekalian lan putrane loro. Anake sing pembarep malah wis nyambut gawe, dene sing wuragil isih kuliah. Sanajan wis kuliah dheweke tetep ora isin mbiyantu bapak lan ibune dodolan, amarga tansah kelingan Manawa bayaran kuliyahe iku saka anggone dodolan.

I. Wenehana tandha ping (x) aksara a, b, c utawa d ing sangarepe wangsulan sing bener!

 1. Pedhagang kaki lima ateges pedhagang sing dodolan ana ing ….
a.      Toko
b.      Kios
c.       Pinggir dalan
d.      Supermarket

 1. Ing kutha-kutha gedhe apa dene kutha cilik wektu iki katon ngrembaka kanthi cepet anane pedhagang kaki lima.
         Tembung ngrembaka tegese ….
a.      Mekar
b.      Mundhak akeh
c.       Surut
d.      Seret

 1. Omahe sanajan cilik naming resik lan tumata, cukup kanggo catur warga.
         Tegese tembung catur warga yoiku ….
a.      Brayat sing wargane bapak, ibu, lan anak loro
b.      Brayat sing wargane bapak, ibu, lan anak telu
c.       Brayat sing wargane bapak, ibu, anak, lan simbah
d.      Brayat sing wargane bapak, ibu, anak, bibi, lan paman

 1. Ibu muwun rikala mas Wijanarka budhal menyang Malaysia.
         Tembung muwun iku tegese padha karo ….
a.      Nangis
b.      Bungah
c.       Seneng
d.      Ndonga

 1. Wong urip kudu bisa nggolek “sandhang pangan”.
        Tembung “sandhang pangan kalebu tembung ….
a.      Dwi lingga salin swara
b.      Camboran
c.       Entar
d.      Saroja


 1. Sapa sing sregep sinau bakal bisa pinter.
          Tembung bakal tegese ….
a.      Arep
b.      Mori
c.       Kain
d.      Tekstil

 1. Barang-barang sing klebu kerajinan saka pring yaiku ….
a.      Teko, cangkir
b.      Parut, enthong
c.       Kukusan, tampir
d.      Kuali, kendhil

 1. Tembung pasar I g ukara ing ngisor iki sing nuduhake papan umum yaiku ….
a.      Siska dolanan pasaran
b.      Adhiku umur sepasar
c.       Bu amat dodolan ing pasar
d.      Neng bancakan mau bengi ora ana jajan pasar

 1. Tembung lapangan kerja tegese ….
a.      Pabrik
b.      Pegawean
c.       Pasar
d.      Papan nyambut gawe

 1. Gambar tatahan ing watu, kayu, utawa guwo diarani ….
a.      Stupa
b.      Relief
c.       Candhi
d.      Museum

 1. Tawon madu ngasep sekar, golek ngelmu kudu ….
          Tembung kang cocok ing parikan iki yoiku ….
a.      Pinter
b.      Sabar
c.       Sinau
d.      Sregep

 1. Sinom, gambuh, pangkur, kalebu tembang …
a.      Gadhe
b.      Nasional/wajib
c.       Dolanan
d.      Macapat

 1. Bisa ngluhurake asmane wong tuwa diparibasakake ….
a.      Mbopong dhuwur mendhem jero
b.      Mikul mboten mendhem jero
c.       Kadang konang
d.      Mikul dhuwur mendhem jero

 1. Candi prambanan meniko (dunung) ing kabupaten Sleman.
          Tembung ing jeron kurung benere ….
a.      Dedunung
b.      Dumuung
c.       Dunungan
d.      pandunungan

 1. selapan dina padha karo ….
a.      Limang dina
b.      Pitung dina
c.       Sepuluh dina
d.      Telung puluh lima dina

 1. Surana lagi wudunen, mula anggone mlaku edang-edong. Edang-edong kelebu tembung ….
a.      Dwi lingga
b.      Dwi lingga salin swara
c.       Dwi sasana
d.      Dwi purwa

 1. Anggone mangsuli padha pating …
a.      Besasik
b.      Clemong
c.       Brenjal
d.      Krosok

 1. Bocah kelas V arep dharma wisata menyang guwo ….
a.      Borobudur
b.      Parangtritis
c.       Jati jajar
d.      Kaliurang

 1. Raden Janaka satriya ing ….
a.      Madukara
b.      Jodhipati
c.       Pringgondani
d.      Lesanpura
 1. Aku arep mangkat menyang Jakarta.Tembung mangkat dasanamanipun …
a.      bhudal                      
b.      tindak                      
c.       mulih            
d.      lunga

 1. Adiku (tuku) klambi Bapak.Tembung tuku seng bener ….
a.      tukokake                  
b.      ditukokake              
c.       dituku                      
d.      tuku

 1. Pak tani pacul ing pategalan. Tembung pacul seng bener….
a.      maculi                      
b.      maculake                 
c.       macul            
d.      paculan

 1. Pak dhe Kamin……pules sanget. Ukara supaya bener dijangkepi Tembung….
a.      dhahar                      
b.      nithi                         
c.       c.sare                          
d.      tindak

 1. Bapak Manto maos Koran,yen adikku lagi……….buku
a.      maca                       
b.      maos                        
c.   nyimak                      
  d .       sinau

  1. Sampeyan arep turu durung , mas? Tembung turu karma aluse….
  a.      tilem                        
  b.      sare                         
  c.       turu                          
  d.      bobok

  1. Aku durung  bias garap soal iki, amarga pak…durung nerangake.tembung kang matuk kanggo njangkepi yaiku..
  a.      dokter                     
  b.      tani                          
  c.       guru             
  d.      d.kusir

  1. Layang kang digunakake wong kang nduwe gawe kalebu laying…
  a.      kitir        
  b.      iberan                      
  c.       kaleng       
  d.      ulem

  1. Kanti bombonging manah, kula mawantu-wantu rawuhipun panjenengan bapak Martadisana wonten griya kulo mbenjang :
  Dinten              : sabtu
  Surya kaping    : 20 Januari 2010
  Wanci jam        : 13.00 

  Sakperlu perang nedi pangestu .kula bade ngentas ake anak  kulo.
  Layang ing nduwur kalebu ………
  a.      laying wasiat
  b.      laying ulem-ulem      
  c.       laying kitir                
  d.      laying kaleng

  1. Titi mangsa sing bener yaiku…………
  a.      palang, 16 juni 2010
  b.      Palang, 16 Juni 2010
  c.       Palang. 16 juni 2010 
  d.      Palang 16 juni 2010
  1. Gatutkoco anduweni watak……
  a.      angkuh   
  b.      sengit 
  c.       bekti karo wong tuwo 
  d.      galak           

  1. bapake Pandhawa nduwe garwa lara yaiku………
  a.      sinta lan madrim
  b.      arimbi lan madrim                 
  c.       suryani lan arimbi    
  d.      rani lan sinta
  1. Ukara tanduk ing ngiso iki seng bener yaiku…………
  a.      Marni mangan roti
  b.      Budi digepuk Malik
  c.       Marti kok gepuk  
  d.      mangano!
  1. Mas Wawan di cokot kuceng. Kalebu ukara…
  a.      tanduk 
  b.      tanggap 
  c.       lingga     
  d.       entar
  1. Tembung dwi lingga salin swara sing bener yaiku….
  a.      mbolak-mbalik 
  b.      anak-anak  
  c.       nguyu-nguyu
  d.      panganan 

  1. Aku arep mangkat menyang Jakarta.Tembung mangkat dasanamanipun …
  a.      Bhudal
  b.      tindak    
  c.       mulih
  d.      lunga
  1. Adiku (tuku) klambi Bapak.Tembung tuku seng bener ….
  a.      tukokake
  b.      ditukokake  
  c.       dituku                      
  d.      tuku
   
  1. Pak tani pacul ing pategalan. Tembung pacul seng bener….
  a.      maculi 
  b.      maculake    
  c.       macul    
  d.      paculan

  1. Pak dhe Kamin……pules sanget. Ukara supaya bener dijangkepi Tembung….
  a.      dhahar
  b.      nithi
  c.       sare 
  d.      tindak

  1. Bapak Manto maos Koran,yen adikku lagi……….buku
  a.      maca                       
  b.      maos                      
  c.       nyimak 
  d.      sinau

  1. Sampeyan arep turu durung , mas? Tembung turu karma aluse….
  a.      tilem                       
  b.      sare                          
  c.       turu                    
  d.      bobok 

  1. Aku durung  bias garap soal iki, amarga pak…durung nerangake.tembung kang matuk kanga njangkepi yaiku….
  a.      dokter      
  b.      tani    
  c.       guru  
  d.      kusir

  1. Layang kang digunakake wong kang nduwe gawe kalebu layang ….
  a.      kitir          
  b.      iberan       
  c.        kaleng        
  d.      ulem

  COMMENTS

  BLOGGER: 9
  Loading...
  Nama

  1 januari,1,10 november,2,10 november 1945,3,10 Pahlawan,1,about fungi,1,Air,3,Akar kudrat,1,Akar Pangkat 3,1,Akhlak,26,Akhlak Islam,1,Akibat Belajar Agama tanpa Guru,1,Akuntansi,2,alat optik,3,alat seo,1,alat webmaster,1,Alhazen,1,anak bandel,1,anak tidak fokus,1,anak-anak jokowi,1,Android,1,anemia,1,anies baswedan,2,anyaman,1,aqidah,20,Artikel Kependidikan,21,artpend,1,artpend seo studio,2,Arus Listrik,2,Atmosfer,1,aturan tangan kanan,1,Auckland,1,Bahasa Indonesia,20,Bahasa Jawa,10,bahaya,1,Bangga sebagai bangsa Indonesi,3,Bangga Sebagai Bangsa Indonesia,1,Bangsaku Bangsa yang Berbudaya,1,Bangun Datar,3,Banjir,1,Bank Soal,26,Bank Soal IPA,15,bank soal matematika,1,Bantuan Siswa Miskin,1,barang ekspor,1,basket,1,baterai bekas,1,batu akik,1,Batu Mulia Indonesia,1,bbm naik,1,BBM Naik Tahun 2014,1,beasiwa,1,Beberapa Hewan Unik Yang Dianggap Palsu,1,belajar islam,20,Benda-benda di Sekitar Kita,1,bentuk-bentuk kerukunan,1,berbagai macam tanah,1,Berita,22,berita nasional,3,Berita Temanggung,1,Bilangan Bulat,5,bilangan kubik,1,bin,1,biolog,1,biologi,35,Biologi dan Ekologi,13,biology,4,blog komentar,1,blokir iklan facebook,1,budaya,1,Budaya Indonesia,1,budha,1,Buku,5,buku guru,3,buku guru dan siswa,1,buku kurikulum 2013,4,buku kurikulum 2013 SMK,7,buku kurikulum SD 2013,4,buku siswa,2,buku smk,1,buku tematik,4,bung tomo,1,bunga daun bawang,1,Bunga Perca,1,Buya Hamka,1,cacat mata,1,Cahaya,3,Candi,1,Candi Hindu,1,candi peninggalan hindu,1,cara download youtube,1,cara ekspor,1,Cara hidup manusia hewan dan tumbuhan,7,Cara kerja sistem limfatik,1,cara membuat poster,1,Cara menjaga kerukunan,3,catatan,26,cerita rakyat,1,cermin,1,charger mobil,1,ciri-ciri penyakit ebola,2,convert pdf to web,1,Converts Sunlight into Thermal Energy Experiments,1,cpns 2014,2,cublak cublak suweng,1,Daftar hari penting indonesia,1,Daftar Hari raya Indonesia,1,Daftar peringatan indonesia,1,Daftar Peserta Kelulusan PLPG,1,dampak kenaikan BBM,1,dampak perdagangan internasional,1,dapodik,3,dapodikdas,2,Dapodikmen,2,darah,1,daring,2,dasar elktronika,1,dasar komputer,1,dasar logika,1,data pokok pendidikang,1,daun zaitun,1,daur karbon,1,Demokrasi,1,Desimal,2,dns spoofing,2,download aplikasi dapodik,1,download youtube downloader,1,Draft RUU Pilkada,1,dropping air bersih,1,ebola di indonesia,1,education,1,Ekologi,1,ekspor,1,ekspor impor,2,ekspor impor indonesia,2,elektromagnet,1,elektronika,4,elektronika dasar,1,elektrostatik,1,elementary school,1,endocrine gland,1,endocrine system,1,energi,1,energi alternatif,1,energi dan perubahannya,1,english lecture,10,ensiklopedia fisika,1,etika,1,etika sederhana,1,Experiments,2,eydm ejaan bahasa indonesia,1,facebook,1,Fancy Blue,1,farkhan,1,fiqh,20,fisika,24,fisika smp,4,Fitu,1,Flowering Plant Reproduction,1,fls2n,1,for kids,1,foto kemdikbud 2015,1,froce in physics,1,Fungi,1,fungsi BUMN,1,Fungsi Sel,1,gallery,1,Gas In Bottle,1,gaya gravitasi,1,Gaya magnet,2,gaya pacaran sehat,1,gejala ebola,2,gejala penyakit ebola,2,gelombang,1,gelombang dan osilasi,1,geografi,3,geografis,1,geologi,3,gerbang logika,1,google adsense,3,google berhasil di reta as,1,google dibajak dns spoofing,1,google diretas pakistan,1,google pay,1,gundul gundul pacul,1,gunung pelangi,1,guru,1,Hambatan,1,hari besar agama,1,hari pahlawan,1,hari pahlawan nasional,2,Haytham,1,headline,13,hewan reptil,1,Hidup rukun,6,hindu,1,hukum newton,1,Ibnu Hajar Al Asqolani,1,Ilmu Pengetahuan Alam,58,Ilmu Pengetahuan Sosial,23,Ilmuwan,1,Ilmuwan Muslim,1,imen,1,inaicta,1,Indonesiaku Bangsa yang Berbudaya,3,Indonesiaku bangsa yang cinta damai.,2,Indonesiaku bangsa yang kaya,7,induksi magnet,1,info cpns 2014,1,Info Islam,4,info lomba,7,Info Pendidikan,37,Info Pendidikan.,5,Info Sehat,2,info teknologi,24,info teknologiyoutube video downloader,1,informasi,4,informasi cpns 2014,1,informasi kelulusan plpg 2014,1,informasi lomba lkiip 2015,1,informasi penerimaan CPNS 2014,1,Informasi PLN,1,Informasi SNMPTN 2015,3,Inobel,1,inobel 2015,1,inovasi pembelajaran,1,internet,2,invertebrata,1,ipa,16,islam,23,islam kristen,14,islamologi,14,Istilah,1,its,1,jadwal pelajaran,1,jamaah islam liberal,1,Jamur,1,jamuran,1,Jarak waktu dan kecepatan,1,jaring makanan,1,jateng 2014,1,Jelajah Dunia,2,Jenis Batuan,2,jenis poster,1,Jenis Tumbuhan Tidak Berbunga,2,Jenis Ulat,1,jenis-jenis tanah,1,jil,1,Jokowi,2,jokowi mengumumkan kabinet,1,Juara,1,Kabinet jokowi,3,kabinet kerja,1,kaca mata,1,kajian islam,22,Kajian tafsir,10,Kaleidoskop,1,kalender pendidikan,1,kalimat poster,1,Kalor dan Suhu,1,kamera,2,kanker,1,Karbon,1,kartu indonesia pintar,2,Karya Tulis Ilmiah,1,Kasus Kekerasan Anak,1,Keamanan Internet,1,Keamanan Jaringan,1,keanekaragaman budaya bangsaku,1,keindahan bunga,1,Kekerasan SD,1,Kelas 1 SD,1,kelas V,7,kelas4sd,2,kelas5sd,10,kelas6sd,2,kelenjar,1,kelenjar endokrin,1,Keluarga jokowi,1,kemdikbud,3,KemenPAN RB Gandeng BIN Jewer PNS Nakal,1,kemenpan-rb,1,kemintraan youtube,1,kenaikan BBM,1,Keputusan Bersama,1,Kerajaan Fungi,1,kerajaan hindu indonesia,1,kerajinan,1,kerja jokowi,1,kerjasama bilateral,1,kerjasama multilateral,1,Kerukunan Dlm bermasayarakat,8,kesehatan,7,Keunikan hewan,1,Kewarganegaraan,1,Khasiat Pohon zaitun,1,khohir mulyadi,1,kihajar,1,Kimia,2,kimia sma,3,kimia smk,1,kip,1,kisi-kisi LKS Jabar 2015,1,kisi-kisi LKS Jatim 2015,1,kisi-kisi cpns 2014,1,kisi-kisi lks 2015,1,kisi-kisi LKS DIY 2015,1,kisi-kisi LKS jateng 2015,1,kisi-kisi LKS Nasional 2015,1,kisi-kisi ujian nasional 2015,1,koleksi,1,komentar facebook,1,Kompetensi Dasar,1,Komponen Ekosistem,1,komputer,1,kontroversi buku penjaskes,1,kontroversi menteri kelautan,2,kontroversi undang-undang,1,Korban banjarnegara,1,KPAI,1,kristologi,15,kritik kepada mendikbud,2,KTI,1,kuis kihajar,1,kuliah Dalam jaringan,1,kuliah daring,1,Kumpulan Meme Banjir Jakarta 2015 Lucu,1,Kunci Jawaban,1,kurikulum 2006,2,kurikulum 2013,22,kyiai,1,Lapisan bumi,2,larangan merokok,1,larangan selamat natal,1,Layang-layang,1,lecture,1,lensa,1,Lingkungan,8,linperanas 2015,1,listrik,4,listrik statis,2,lkiip 2015,1,lkiip guru smk 2014,1,lkiip nasional,1,lomba,1,lomba 2015,2,lomba blog,2,lomba bptikp,1,lomba feature 2015,1,lomba foto 2015,1,lomba foto kemdikbud 2015,1,lomba guru,2,lomba guru nasional,1,Lomba Inovasi Pembelajaran,1,lomba kreatifitas guru,1,lomba lkiip 2015,1,lomba menulis,1,lomba mpi,1,lomba penulisan artikel 2015,1,Lomba Siswa,6,lombarancang busana batik tomini,1,Lowongan Kerja,1,LPIR 2015,1,lpmp,1,Luas,1,Macam-macam peristiwa dalam kehidupan,6,macam-macam tanah,1,madrasah,1,Magnet,2,mahasiswa,1,mancanegara,1,Manfaat hidup rukun,4,Manfaat pemanasan,1,Manusia dan lingkungan,16,Manusia dan peristiwa alam,4,Mapel SMK,1,masyarakat menolak ruu pilkada,1,Mataram,1,Matematika,30,Materi,23,Materi dan Energi,1,Materi Kelas 1 SD,5,Materi Kelas 2 SD,2,Materi Kelas 3 SD,6,Materi Kelas 4 SD,7,Materi Kelas 5 SD,23,Materi Kelas 6 SD,14,Materi Pelajaran,91,materi Shopping,1,materi UN SD,1,medan magnet,1,media,1,Memahami Listrik dan Kemagnetan,1,membuat modul,1,mempercantik website,1,menangani ebola,1,mendaftar cpns online 2014,1,mendidik sisiwa,1,mendikbud,5,mengajar,1,mengenal bakteri,2,mengenal biologi dan ekologi,1,mengenal dapodik,1,Mengenal Fungi,1,mengenal gaya,3,mengenal Google Adsense,1,mengenal hari pahlawan 10 november,1,mengenal hewan,1,mengenal keluarga jokowi,1,mengenal listrik dan kemagnetan,1,mengenal mikroorganisme,1,Mengenal Sel dan Struktur Sel,1,Mengenal Sirkuit Listrik,1,mengenang jasa pahlawan,1,mengenang pahlawan,1,mengoptimalkan website,1,meningkatkan traffik website,1,merokok,2,minyak nabati,1,Minyak zaitun,1,mipa unnes,1,mirror aplikasi,1,Model kuliah daring,1,model pembelajaran PDITT,1,modul,1,moratorium CPNS,1,motivasi,11,MPI,2,Muatan listrik,1,mursida,1,museum,1,museum ranggawarsita,1,musium di semarang,1,Musyawarah,1,NKRI,2,Norma,1,november 1945,1,o2sn 2015,1,obat penyakit ebola,1,omba multimedia,1,opini,2,organ peredaran darah,3,Organ tubuh manusia dan hewan,7,osilasi,1,OSN,1,osn 2015,1,osn sd 2015,3,OSN SD Jateng 2015,1,osn SMP,1,otospinner article Rewriter,2,Ozon,1,Pahlawan Nasional,6,pai,22,pakaianadat,1,pancasila,1,panduan youtube,1,Parenting,4,paru-paru,1,Paud,1,pdip menolak uu pilkada,1,pditt,1,Pecahan,8,Pecahan campuran,1,pejuang,1,pelajaran agama islam,2,Pelestarian Lingkungan,1,Pemanasan Global,1,pemantulan,1,Pembagian,2,pembayaran adense,1,pembiasan,1,pemilu tidak langsung,1,pencegahan penyakit ebola,1,Pencemaran,1,Pendaftaran CPNS,1,pendaftaran cpns 2014,1,pendaftaran snmptn 2015,3,Pendidikan,4,pendidikan agama islam,24,Pendidikan karakter,11,pendidikan tauhid,1,peneliti,1,pengaruh modernisasi,1,penggolongan makhluk hidup,1,penggolongn hewan,1,penghargaan,1,pengobatan ebola,1,pengumuman,9,Pengumuman Kabinet Jokowi,1,Pengurangan,2,peninggalan sejarah,3,Penjaskes,1,Penjumlahan,2,Pentingnya Kesehatan Diri dan Lingkungan,2,Pentingnya kesehatan diri dan linkungan,9,penyakit,4,penyakit ebola,3,penyakit ganas ebola,1,penyakit pernapasan,1,Penyebab Anak tidak Beretika,1,perakitan komputer,1,peranan BUMN,1,perang kemerdekaan,1,perang melawan sekutu,1,perang surabaya,2,Percobaan Energi Panas dari Pembusukan,1,Percobaan Gas dalam Botol,1,Percobaan Memanfaatkan Tenaga Uap,1,Percobaan Mengubah Sinar Matahari menjadi Energi Panas,1,percobaan sains,4,Perdagangan Internasional,1,Peristiwa-peristiwa Penting,3,perkalian,2,permendikbud,2,permendikbud 50 tahun 2015,1,Pernapasan,2,Pernik,1,Persamaan Linear,1,Persen,1,Pertanyaan SNMPTN 2015,1,Perubahan lingkungan,1,Perubahan wujud benda,4,petunjuk install dapodik,1,petunjuk teknis,1,Phsycs,3,physics,1,physics science,1,PJOK,3,Plagiarisme,1,pns,1,Pola hidup sehat,5,pola kehidupan di masyarakat,1,portofolio,1,portofolio snmptn 2015,1,pos ujian nasional 2015,1,POster,1,poster yang baik,1,ppg,1,PPKn,9,praktikum,1,presentasi,1,Presentasi menggunakan Pen Tool,1,Presiden Jokowi,1,presiden jokowi dan keluarga,1,profil anak jokowi,1,profil candi dieng,1,program baru Kemdikbud,2,Promes,1,Provinsi Aceh,1,Provinsi di Indonesia,1,Putra jokowi,1,radio aktif,1,Raja Salman,1,ranggawarsita,1,rangka tubuh manusia,2,rangkaian pararel,1,rangkaian seri,1,rangkuman,1,Rapel Tunjangan Profesi Temanggung,1,Rekruitmen cpns,1,Rekruitmen PLN,1,Reproduksi dan Hereditas,1,Reproduksi Tumbuhan Berbunga,1,reptil di indonesia,1,resep masakan,1,Resultan Force,1,ringkasan materi,1,rokok,1,rontgen,1,rotan,1,rotasi bulan,1,rotasi bumi,1,rotasi matahari,1,RPP,3,rumah adat,1,rumah sakit,1,rumahadat,1,rumus lengkap kimia,1,RUU kontroversial,1,RUU perawat,1,RUU Pilkada,2,S2,1,sahabat keluarga,2,Sains,4,Samsung Galaxy J1,1,Sastra,1,SBK,2,sd negeri 2 badran temanggung,1,SD Trisula Wedari,1,sehat itu penting,5,sejarah,8,sejarah candi indonesia,1,sekutu menjajah indonesia,1,seleksi polines,1,Semester 1,7,Seni Budaya,1,Seni Budaya dan Ketrampilan,10,Seni Karawitan,1,seni tradisional jawa,1,senyawa karbon,1,seo,2,seo tools,3,Sertifikasi Guru,1,Sifat Air,1,sifat cahaya,2,Silabus,2,Silabus kurikulum 2013,1,sinar x,1,singkong,1,Sinonim,1,sirkuit listrik,1,sisi positif,1,Sistem endokrin,1,sistem hormon,1,Siswa Miskin SD Sekolah,1,Siswa SD harus sekolah,1,siswa siap kerja,1,Slide Pembelajaran,1,smk,5,smk bisa,1,smp,2,SNMPTN 2015,3,Soal Bahasa Indonesia,3,Soal Bahasa Jawa,3,Soal IPA,11,Soal IPA Kelas III,1,Soal IPS,2,Soal Matematika,1,Soal PPKn,2,soal ujian nasional 2015,2,Software,1,spesifikasi HP,1,Struktur bumi,2,struktur sel bakteri,2,surat,1,surat terbuka kepada mendikbud,1,Susunan Kabinet,1,Susunan Kabinet Jokowi,1,susunan kabinet kerja,1,susunan menteri kerja,1,syarat pendirian paud,1,Tafsir,10,tafsir ibnu katsir,20,Tafsir Ibnu Katsir Surat Al-Baqarah 111-114,1,tahun baru,1,tahun baru masehi,1,tampilan website,1,tanah longsor banjarnegara,1,tank,1,tariantradisionl,1,Tata Surya,1,Tatang Koswara,2,tauhid islam,1,teknik ip spoofing,1,tema 1,8,tema 3,1,tema shopping,1,Tematik,14,tematik kurikulum 2013,1,tembang dolanan,2,Tentang,2,Thalasemia,1,thermal energy,1,tips,2,tips dam trik,3,Tips Memblokir SMS Penipuan,1,Tips merawat gadget,1,TKJ,1,Tokoh Indonesia,1,Tubuh Manusia,4,Tumbuhan,3,Tumbuhan berbunga,2,tumbuhan berkayu,1,Tumbuhan dikotil,1,tumbuhan monokotil,1,Tunjangan Profesi,2,tutorial,2,tutorial Adsense,1,tv streaming,1,tvone,1,Ujian nasional 2015,3,ujian nasional SD 2015,1,ujian nasonal 2015,1,UKG 2015,1,un,1,UN SD 2015,1,undang-undang,1,Undang-undang ITE,1,unesco,1,unnes 2015,1,ust. Bachtiar Nasir,1,vas bunga,1,Video,8,video downloader,1,Video Informasi SNMPTN 2015,1,video kekerasan anak SD,1,virus ebolam gejala penyakit,1,Voltase,1,wabah ebola,1,wanita,1,Wanita adalah Target Yahudi untuk Dihancurkan,1,warsito,1,waspada ebola,1,webmaster tools,1,website analysis,1,western union,1,Wujud Benda dan Cirinya,8,Wujud Benda dan Sifatnya,2,yahudi,1,youtube,1,youtube downloader,1,youtube to video,1,Zakir Naik,1,
  ltr
  item
  Selamat datang di Kelas Bu Asih: Latihan UKK Bahasa Jawa Kelas V SD
  Latihan UKK Bahasa Jawa Kelas V SD
  Selamat datang di Kelas Bu Asih
  https://artikel-kependidikan.blogspot.com/2011/05/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html
  https://artikel-kependidikan.blogspot.com/
  https://artikel-kependidikan.blogspot.com/
  https://artikel-kependidikan.blogspot.com/2011/05/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html
  true
  2784979944216087061
  UTF-8
  Load Semua posting Tidak ditemukan tulisan LIHAT SEMUA Lanjutkan Membaca Balas Batalkan Hapus Oleh Beranda Halaman Posting Lihat Semua DIREKOMENDASIKAN UNTUKMU KATEGORI ARSIP CARI SEMUA POSTING Tidak ditemukan tulisan apa pun sesuai permintaan Anda Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ menit yang lalu 1 jam yang lalu $$1$$ jam yang lalu Kemarin $$1$$ hari yang lalu $$1$$ minggu yang lalu lebih dari 5 minggu yang lalu Pengikut Mengikuti KONTEN INI ADALAH PREMIUM Silakan berbagi untuk membuka kunci Salin Semua Kode Pilih Semua Kode Semua kode telah disalin ke clipboard Anda Tidak dapat menyalin kode / teks, tekan [CTRL] + [C] (atau CMD + C with Mac) untuk menyalin